सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय

पूर्वाधार विकास कार्यालय

कञ्चनपुर


ऐन
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति
1 सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ ऐन 2077-06-29 View
4 वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ ऐन 2077-08-09 View
5 आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ऐन 2076-06-24 View
6 निजामती सेवा ऐन, २०४९ ऐन 2077-08-11 View
© 2024 Copyright : पूर्वाधार विकास कार्यालय, कञ्चनपुर
Last Updated: 2080-01-22
Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.