सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय

पूर्वाधार विकास कार्यालय

कञ्चनपुर


नियमावली
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति
2 सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ नियमावली 2077-06-29 View
3 सार्वजनिक खरिद नियमावली दशौँ संशोधन २०७७ नियमावली 2077-06-29 View
© 2024 Copyright : पूर्वाधार विकास कार्यालय, कञ्चनपुर
Last Updated: 2080-01-22
Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.