सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय

पूर्वाधार विकास कार्यालय

कञ्चनपुर


कार्यविधि/ निर्देशिका
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति
8 जिल्ला दररेट ०७८।०७९ कार्यविधि/ निर्देशिका 2078-04-24 View
9 कञ्चनपुर जिल्लाको स्वीकृत जिल्ला दररेट ०७९।०८० कार्यविधि/ निर्देशिका 2079-04-01 View
10 कञ्चनपुर जिल्लाको स्वीकृत जिल्ला दररेट ०८०।०८१ कार्यविधि/ निर्देशिका 2080-04-01 View
© 2024 Copyright : पूर्वाधार विकास कार्यालय, कञ्चनपुर
Last Updated: 2080-01-22
Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.