सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय

पूर्वाधार विकास कार्यालय

कञ्चनपुर


परिचय

सुदूर पश्चिम प्रदेश अन्र्तगत रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय २०७४ फागनुबाट स्थापना भएपश्चात सो मन्त्रालय अन्र्तगत गठित पूर्वाधार विकास कार्यालय, कैलाली मातहतमा यस कञ्चनपुर जिल्ला कार्यक्षेत्रमा रहेको थियो । तत पश्चात मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयको मिति २०७६।०८।१३ गतेको निणर्यानुसार यस पूर्वाधार विकास कार्यालय, कञ्चनपुर मिति २०७६।०९।१६ गतेबाट स्थापना भई सञ्चालनमा आएको ।

उदेश्य

सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट प्राप्त स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार यस कञ्चनपुर जिल्ला अन्र्तगत रहेका सडक, सडक पुल र झोलुगें पुल योजनाहरुको कार्यान्वयन गर्ने । विशेषत ः मन्त्रालयबाट प्राप्त स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार योजनाहरुको निर्माण, मर्मत संभार तथा स्तोरन्नती कार्यहरु सञ्चालन/ कार्यान्वयन गर्ने गराउने । निर्माण सामाग्री तथा निर्माण कार्यको परिक्षण गर्नु ।

केन्द्रको जिम्मेवारी

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहत कञ्चनपुर जिल्ला कार्यक्षेत्र भित्र रहेका सडक, सडक पुल र झोलुगें पुल सम्बन्धित योजनाहरु मन्त्रालयबाट स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार कार्यान्वयन कार्य

© 2024 Copyright : पूर्वाधार विकास कार्यालय, कञ्चनपुर
Last Updated: 2080-01-22
Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.