सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय

पूर्वाधार विकास कार्यालय

कञ्चनपुर


कार्य विवरण

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहत कञ्चनपुर जिल्ला कार्यक्षेत्र भित्र रहेका सडक, सडक पुल र झोलुगें पुल सम्बन्धित योजनाहरु मन्त्रालयबाट स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार कार्यान्वयन कार्यभौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहत कञ्चनपुर जिल्ला कार्यक्षेत्र भित्र रहेका सडक, सडक पुल र झोलुगें पुल सम्बन्धित योजनाहरु मन्त्रालयबाट स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार कार्यान्वयन कार्य

© 2024 Copyright : पूर्वाधार विकास कार्यालय, कञ्चनपुर
Last Updated: 2080-01-22
Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.