सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय

पूर्वाधार विकास कार्यालय

कञ्चनपुर


पुर्व कार्यालय प्रमुखहरुको विवरण
नाम : धिरेन्द्र भट्ट
पद : कार्यालय प्रमुख
फोन : 9851139735
ई-मेल : dhirenb2076@gmail.com
कार्यरत मिति :
हालसम्मको मिति :
नाम : दीपक नेगी
पद : कार्यालय प्रमुख
फोन : 9858776873
ई-मेल : deepaknegi4949@gmail.com
कार्यरत मिति :
हालसम्मको मिति :
© 2024 Copyright : पूर्वाधार विकास कार्यालय, कञ्चनपुर
Last Updated: 2080-01-22
Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.