सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय

पूर्वाधार विकास कार्यालय

कञ्चनपुर


Prakash Dhami

योगेन्द्र बहादुर अधिकारी

(कार्यालय प्रमुख)
कार्यालय प्रमुख
Nirmal

आन सिह डाँगा

(सूचना अधिकारी)
अधिकृत
परिचय

सुदूर पश्चिम प्रदेश अन्र्तगत रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय २०७४ फागनुबाट स्थापना भएपश्चात सो मन्त्रालय अन्र्तगत गठित पूर्वाधार विकास कार्यालय, कैलाली मातहतमा यस कञ्चनपुर जिल्ला कार्यक्षेत्रमा रहेको थियो । तत पश्चात मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयको मिति २०७६।०८।१३ गतेको निणर्यानुसार यस पूर्वाधार विकास कार्यालय, कञ्चनपुर मिति २०७६।०९।१६ गतेबाट स्थापना भई सञ्चालनमा आएको ।


अरु पढ्नुहोस्
सूचना / समाचार
शीर्षक डाउनलोड
e-bid आह्वानको सूचना -(2080-10-03)
खरीद सम्झौताको म्याद सकिएका ठेक्काहरुको म्याद थप गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना -(2080-03-22)
आ व २०७९।०८० को आर्थिक कारोबार बन्द हुने सम्बन्धी सूचना -(2080-03-12)
थप हेर्नुहोस्
प्रकाशन
शीर्षक डाउनलोड
थप हेर्नुहोस्
शीर्षक डाउनलोड
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३
वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६
निजामती सेवा ऐन, २०४९
थप हेर्नुहोस्
शीर्षक डाउनलोड
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४
सार्वजनिक खरिद नियमावली दशौँ संशोधन २०७७
थप हेर्नुहोस्
शीर्षक डाउनलोड
जिल्ला दररेट ०७८।०७९
कञ्चनपुर जिल्लाको स्वीकृत जिल्ला दररेट ०७९।०८०
कञ्चनपुर जिल्लाको स्वीकृत जिल्ला दररेट ०८०।०८१
थप हेर्नुहोस्
अन्य डाउनलोडस्
शीर्षक डाउनलोड
बजेट तर्जुमासंग सम्बन्धित आर्थिक प्रशासन नियम २0(१) बमोजिमको फाराम
सूचि दर्ता निवेदन
विदा निवेदन
थप हेर्नुहोस्
थप हेर्नुहोस्
फेसबुक


© 2024 Copyright : पूर्वाधार विकास कार्यालय, कञ्चनपुर
Last Updated: 2080-01-22
Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.